Graduation Day (20-21 Sep 2013)

Intan

Ni Made Intan Putri Suari

Zarra Miantina Putrie

Zarra Miantina Putrie

Winny Edika Putri

Winny Edika Putri

Dhita Aprilyana Wangling

Dhita Aprilyana Wangling

Munirul Ichwan

Supriyono

Supriyono

Eka Setyowati

Eka Setyowati

Winny Edika Putri dan Ni’mah Sakiynah

Nur Dwi W.

Dyanros Rizkiyanto

 

Sri Wahyuni

Sri Wahyuni

Andar Kusnanto